Prijava

    Zbirke

    ZBIRKA SREDNJOVJEKOVNOG POSUĐA (KERAMIKA, STAKLO,,METAL, DRVO)


    Zbirka sadži ukupno 104 predmeta a može se podijeliti u 2 skupine; prvoj pripadaju posude otkrivene u ranosrednjovjekovnim grobovoma 8. i 9. stoljeća, koje se mogu svrstati u kategoriju tzv. slavenske keramike, a drugoj pripada posuđe 14. i 15. stoljeća, otkriveno u naseobinskim slojevima ili unutar areala kasnosrednjovjekovnih samostana. Pretežno je riječ o importiranom luksuznom italskom i hispano-maurskom posuđu.