Prijava

    Zbirke

    NUMIZMATIČKA ZBIRKA


    Numizmatička zbirka obuhvaća primjerke rimskog, srednjovjekovnog, novovjekovnog , islamskog i grčkog novca. Srednjovjekovni dio uključuje novac bizantskih,faranačkih i bosanskih vladara, ostrogotksi novac, novac slavonskih banova, ugarsko-hrvatski novac, novac gradova na istočnoj obali Jadrana(Zadar, Split, Šibenik, Dubronik, Kotor), novac talijanskih gradova kao i veći broj venecijanskog novca.