Prijava

    Zbirke

    ZBIRKA BRIBIR


    Zbirka se nalazi na lokalitetu Bribirska Glavica u selu Bribir pored Skradina. Istraživanja lokaliteta provode se od daleke 1913. godine a započeo ih je fa Lujo Marun koji je oformio prvu zbirku. Danas zbirka sadrži predemete pronađene istraživanjima prapoviijesnih, antičkih, ranokršćanskih te srednjovjekovnih građevina i grobalja na
    samom lokalitetu a sadrži kamene spomenike te predmente načinjene od keramike i metala. Na lokalitetu se nalazi i muzej u kojem je izložen dio predmeta iz ove bogate zbirke.