Prijava

  Arhiva istraživanja

  Uzdolje, crkva sv. Ivana



  Lokalitet je smješten na južnoj strani Kosova polja, na sjevernom pristranku podnožja planine Promine, a na području sela Uzdolja srednjovjekovne Kninske županije kojega je ime (VzdolyeVsdoglie, Ozdolya, Usdolia, Susdoglie). Radi nalaza djelomice rekonstruirane trabeacije oltarne pregrade s uklesanom 895. godinom i imenom hrvatskog kneza Mutimira-Muncimira, za koju se smatralo da potječe s ovog položaja, često je spominjan u arheološkoj literaturi kao groblje i crkva sv. Luke. Na temelju podataka iz pisanih povijesnih vrela, te prepoznavanja zahvata kasnosrednjovjekovnih majstora na zatečenim ostacima, utvrđeno  je kako je riječ o crkvi sv. Ivana obnavljanoj 1458. godine.
  Ostaci srednjovjekovne crkve danas su okruženi suvremenim pravoslavnim grobljem koje se formiralo za proteklih stotinjak godina. U doba okupacije kninskog kraja lokalitet je raskapan, a nakon oslobođenja Muzej HAS je istražio i konzervirao ostatke jednobrodne crkve s polukružnom apsidom na istoku, dužine 12,20 metara, a široke 6,5 metara. Unutrašnje strane bočnih zidova bili su oznažene s po tri para lezena “T” tlorisa, a vanjske naknadno dodanim kontraforima.
  U zbirci prikupljenih nalaza ističu se predromanički kameni spomenici različitih ansambala što svjedoče o više intervencija u interijeru građevine tijekom srednjeg vijeka. Među njima najznačajnija je cjelovito sačuvana greda s uklesanim imenom župana Ivana. Izostanak ulomaka koji odgovaraju trabeaciji s imenom kneza Muncimira otvaraju pitanje o pravom porijeklu tog spomenika.

  U unutrašnjosti i oko ostataka srednjovjekovne crkve israženo je trideset grobova postavljenih u više razina. Datacije ukopa određuju nadgrobni stećci, primjerci novca hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika Anžuvinca, srebrni prsten ukrašen urezivanjem, pozlaćene trojagodne, obične brončane i srebrna naušnica s koljencima, te fragmenti majoličkih i grubih  posuda domaće proizvodnje.