Login

    Research archive

    PUTALJ-SV.JURAJ    Položaj Putalj nalazi se iznad Kaštel Sućurca, a smješten je na južnoj padini Kozjaka. Tu je u srednjem vijeku na ostacima starokršćanskoga kompleksa bila podignuta crkva sv. Jurja. Prema izvorima, knez Trpimir poklanja splitskom nadbiskupu crkvu Sv. Jurja na Putalju, koju je dao podići njegov prethodnih knez Mislav.

    Uz crkvu se u zrelom i kasnijem srednjem vijeku razvija župsko groblje. Sustavna arheološka iskopavanja nalazišta u razdoblju od 1988. do 1994. proveo je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (T. Burić). Osim spomenutih kasnosrednjovjekovnih grobova otkriveno je i osam grobova, koji pripadaju 9. stoljeću. Nalazi su pohranjeni u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Od crkve su sačuvani samo ulomci mramornog kamenog namještaja, ali postoji podatak o freski s portretima hrvatskih vladara Mislava, Trpimira i Muncimira sa sinovima Petrom i Tomislavom.