Prijava

  Pristup informacijama

   PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15; dalje: Zakon o pravu na pristup informacijama).

    

   Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacije  kao i obvezu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split (dalje: Muzej) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

    

   Informacija je svaki podatak kojeg posjeduje Muzej u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), kojeg je Muzej izradio sam ili u suradnji s drugim tijelima ili dobio od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom Muzeja.

    

   Muzej ima status javne ustanove koji muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Muzej obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: „MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA - SPLIT“. Sjedište Muzeja je u Splitu, Gunjačina 3.

    

   Djelatnost Muzeja obuhvaća:

   - iskapanje, istraživanje i prikupljanje muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheološkog materijala na arheološkim istraživanjima, kupnjom, darovanjem, zamjenom i na drugi zakoniti način;  

   - stjecanje nekretnina na kojima se nalaze važniji arheološki lokaliteti kupnjom, darovanjem i na drugi zakoniti način u skladu s propisima;   

   - stručno čuvanje, održavanje, obrađivanje, konzerviranje , restauriranje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, arheoloških lokaliteta, osobito hrvatske srednjovjekovne spomeničke građe od VII. do XV. stoljeća;

   - vođenje propisane muzejske dokumentacije o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima;

   - organiziranje stalnog postava i povremenih izložbi;

   - organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja, konferencije, festivala, radionica, stručnih i edukativnih aktivnosti;

   - omogućavanje znanstvenim i stručnim zaposlenicima uvid u muzejsku građu i dokumentaciju i  njezino proučavanje u svrhu stručne i znanstvene obrade i publiciranja;

   - obavljanje procjena arheološke, povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe i drugog arheološkog materijala za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup;

   - stvaranje i produbljivanje znanstvenih spoznaja o hrvatskim arheološkim spomenicima, u zemlji i inozemstvu;

   - izrada elaborata za arheološke lokalitete, kao podloga za njihovu prezentaciju i konzervaciju;

   - izrada stručnih mišljenja, vještačenja i elaborata o muzejskim predmetima i drugim kulturnim dobrima;

   - suradnja s kulturnim i obrazovnim i drugim ustanovama i gospodarstvenim  organizacijama radi promidžbe i upoznavanja hrvatske i inozemne javnosti, s građom Muzeja, a time i s hrvatskom poviješću, kulturnom i povijesnom baštinom;

   - suradnja s drugim muzejima u zemlji i svijetu;

               - pružanje stručne pomoći drugim muzejima u njihovu radu;

              - sustavno prikupljanje, čuvanje i obrada knjižničnog fonda potrebnog za stručni i znanstveni rad Muzeja;

               - izrada i prodaja suvenira, replika, odlijeva, fotografija, razglednica i drugih predmeta;

               - izdavanje, prodaja i razmjena stručnih i znanstvenih publikacija, časopisa, vodiča,  kataloga, promidžbenog  i drugog materijala;

               - iznajmljivanje prostora u skladu s propisima;

               - obavljanje drugih poslova koje se obavljaju uz muzejsku djelatnost u skladu sa zakonom i drugim propisima o muzejskoj djelatnosti.

    

   Muzej informira javnost o svome radu pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama Muzeja ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

    

   Osim na nevedeni  način, korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju, odnosno službeniku za informiranje.

   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

   • putem telefona na broj: +385 (0) 21 323 904
   • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ivana.culina@mhas-split.hr:
   • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
   • poštom na adresu: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Gunjačina 3, 21000 Split, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
   • osobno na adresu: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Gunjačina 3, 21000 Split, od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00 sati.

    

   Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.mhas-split.hr

   Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, o tome će se sastaviti službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

    

   Muzej ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Muzej je dužan dostaviti način izračuna naknade, sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Muzej može i uskratiti pravo na pristup informaciji u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

    

   Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Muzej će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana  od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Muzej će odbaciti zahtjev rješenjem.

    

   Ako Muzej ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužan je, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

    

   Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je Muzej trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

   1. ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
   2. ako se jednim zahtjevom traži veći broj broj različitih informacija,
   3. ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
   4. ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

    

   O produženju rokova Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

   Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

   Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

   Zahtjev za pristup informacijama

   Zalba protiv rjesenja ponovna uporaba informacija

   Zalba protiv rjesenja pristup informacijama

   Zalba sutnja uprave ponovna uporaba informacija

   Zalba sutnja uprave pristup informacijama

    

   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
   Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

    

   Godišnje izvješće za 2020.

   Godišnje izvješće za 2022.

   Godišnje izvješće za 2023.