Prijava

    Arhiva istraživanja

    SOLIN, GOSPA OD OTOKA    Prva istraživanja na lokalitetu provodi Bulić 1898. godine kada otkriva crkvu u blizini tadašnje župne crkve sv.Marije, smatrajući da novootkrivena crkva ima isti titular. Dyggve radi istraživanja 1930. godine, na zamolbu Bulića ponovo istražuje ostatke  sjeverne crkve  ali otkriva i manju crkvu jednim dijelom ispod tadašnje župne crkve za koju pretpostavja da je posvećena sv. Mariji i da je bila u funkciji kongregacijske crkve, a za Bulićevu da joj je titular sv. Stjepan i da je u funkciji mauzoleja. Navod Tome Arhiđakona kako  su se u crkvi sv. Stjepana pokapali hrvatski kraljevi potvrdio je  Bulić pronalaskom  dijela sarkofaga s natpisom kraljice Jelene. Revizijska istražvanja vršili su Ž.Rapanić i D. Jelovina 1972. godine. 

    U svim dosadašnjim istraživanjima pronađeni su ostatci triju crkava : veće trobrodne bazilike sjeverno od današnje crkve Gospe od Otoka, manje jednobrodne i jednoapsidalne crkve čiji su ostatci djelomično pod današnjom crkvom i crkve koja se u potpunosti nalazi ispod današnje crkve Gospe od Otoka.

    Ulomci arhitektonske skulpture i kamenog namještaja s istraživanja čuvaju se u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika  kao i rekonstruirani sarkofag s natpisom kraljice Jelene.