Prijava

    Arhiva istraživanja

    SUMPETAR    U mjestu Sumpetru, u okviru lokaliteta Sustipan s crkvama sv. Sjepana i sv. Antuna Opata te starim župnim grobljem, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita obavlja arheološka istraživanja od 2000. godine s povremenim prekidima.  Sam lokalitet ali i okolno područje ima duotrajan kulturni kontinuitet - od rimske antike i života ilirsko -rimskog naselja Nareste pa sve do početka 20. stoljeća.

    Na Sustipanu se nalaze  dvije međusobno spojene crkvice: sjeverna – sv. Antuna Opata i južna – sv. Stjepana, koje u svom današnjem izgledu datiraju iz 17.-18. stoljeća. Tu se u prošlosti nalazio objekt iz rimskog razdoblja, nad čijim ostacima u kasnoj antici nastaje kršćanski punkt s crkvom i ukopištem. Obilježje sepulkralnoga kultnog mjesta prostor je sačuvao u milenijskom kontinuitetu do najnovijeg doba. Ranokršćanska crkva, širega gabarita od današnjih udvojenih crkvica, tijekom srednjega i novoga vijeka adaptira se u manju/manje crkvene građevine. Danas se pred svetištem u crkvi sv. Stjepana nalazi predromanička oltarna ograda (9. stoljeće) i kip sv. Stjepana, djelo nastalo u kasnogotičkom/ranorenesansnom krugu Aleši – Firentinac, na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće. Pisani izvori navode, a arheološki nalazi potvrđuju da je u blizini starokršćanske crkve sv. Stjepana u ranome srednjem vijeku (11. st.) splitski patricij Petar Gumajev, zvan Crni (Črnje), dao sagraditi muški benediktinski samostan na položaju gdje je već otprije, tj. od ranih kršćanskih vremena postojala crkva sv. Petra kojoj je eponimno sadašnje naselje Sumpetar. U neposrednom okolišu crkvica sv. Stjepana i sv. Antuna na Sustipanu, prostiru se stari grobovi i grobnice za čiju se gradnju mahom upotrebljavao kameni materijal, kako razidane rane kršćanske crkve tako i još starije arhitekture rimskog hrama – mauzoleja. U dosadašnjim radovima otkrivene su apside starokršćanske i srednjovjekovne crkve sa sjevernim pastoforijem, kao i srednjovjekovne grobnice i grobovi južno od sadašnjih crkava iz razdoblja kasne gotike (15./16. st.), kada se, prema arheološkim potvrdama, na Sustipanu formira župno groblje Jesenica.