Prijava

    Istraživanja u tijeku

    Brzet    Lokalitet Brzet pored Omiša istražuje se od 2004. godine kada su uslijed pokušaja izgradnje proširenja igrališta na prostoru ispred hotelskog kompleksa pronađeni ostaci kasonantičke arhitekture, tegula, fresaka, stakla. Istraživanja su nastavljena do 2016. godine uz promijene dinamike i intenziteta radova ovisno o financijama i prilikama na terenu. Pronađen je crkveni kompleks koji se sastoji od jednobrodne crkve s potkovastom apsidom sa subselijem transeptom i narteksom, još jedne građevine s polukružnom apsidom i konfesijom te pomoćnim prostorijama. Na zidovima građevina sačuvani su ostaci fresaka.

    Tijekom istraživanja pronađeni su brojni ulomci crkvenog namještaja koji se mogu datirati u ranokršćansko razdoblje, ulomci fresaka, tegula, amfora, stakla i metalnih predmeta.